114 f 0.97 per kg. - 1.19 3°. Vereeniging: Goed en goedkoop vleesch. Deze vereeniging telde op 31 December 11. 149 leden, alzoo 6 meer dan in het vorig jaar. Wederom werden 15 aandeelen uitgeloot. In 1880 werden geslagt: 194 runderen, netto wegende 60,451 kg. 154 kalveren, 12,939 De gemiddelde prijzen waren: voor rundvleesch kalfsvleesch In de laatste dagen der maand Maart werd het Nederlandsche volk aangenaam verrast door de offi ciële mededeeling in de Staatscourant, dat het Z. M. den Koning behaagd had, den Ministerraad in kennis te stellen met het feit, dat H. M. de Koningin zich in gezegende omstandigheden bevond. Op den 31sten Augustus beviel H. M. voorspoedig van eene Prinses; onmiddellijk bleek het, hoe de be volking der residentie zich verheugde in het heugelijk feit, dat aan het Hof had plaats gegrepen, en de nationale driekleur, die, in de laatste jaren niet dan ter halver stok, helaas! geheschen, had moeten ge tuigen van Oranje’s rouwwapperde nu vrolijk in de zoele zomerlucht, ter aankondiging der blijde ge- De gemiddelde prijzen waren: voor rundvleesch zonder been f 1.25 en met been f 1. kalfsvleesch- 1.35 schapenvleesch-1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 116