Bijlage 12. ’s Gravenhage, 16 Maart 1881. De Commissie van beheer over de geschied- en oudheidkun dige verzameling betrekkelijk ’s Gravenhageheeft de eer aan Uwe Vergadering aan te bieden haar verslag en rekening over het jaar 1880. Met voldoening mag zij hare mededeelingen aanvangen met de verklaring, dat het Museum zich in goeden staat bevindt en er wederom eenige voorwerpen deels door schenking deels door aankoop aan zijn toegevoegd. Voor de bewaring en het onderhoud wordt de meeste zorg gedragen, terwijl de bewaarster van het Museum, mejufvrouw de weduwe Schik does steeds het vertrouwen van de Commissie geniet, en bij voortduring alle redenen tot tevredenheid geeft. Gedurende het afgeloopen jaar hebben 2808 personen, door hun bezoek, van belangstelling het bewijs gegeven. Een zilveren draagpenning van Prins Willem V met het jaartal 1787 werd van het Lid der Commissie den heer des Tombe ten geschenke ontvangen; een portret in olieverw van Professor de Riemer van de erven de Riemer te ’s Gravenhage een buste in pleister van den vroegeren Burgemeester van 's GravenhageCopes van Cattenburgh van den heer Th. Stand, Directeur der duinwaterleiding alhier; van kerkvoogden der Nederduitsch Hervormde gemeenteoud geschilderd glaswerkafkomstig uit de onlangs vernieuwde ramen der Groote of St. Jacobskerk van den heer A. C. baron Snodckaert van Schaubukg Ritmeester Adjudant bij het derde regiment Hussaren, twee Nieuwjaarsprenten van 1678 en 1789, benevens eene rand met zinspeling op den Haag;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 134