12. van den heer J. F. Hardenburg een lithographisch portret van den Ond-Secretaris der Residentie J. F. Burnier, een penning van het jaar 1815 waarop gegraveerd staat 4 BREY MATRES 1815” en een afdruk in lak, beide laatstgenoemde voorwerpen herkomstig van de Diaconie der Nederduitsch Her vormde Gemeente van den heer J Kok Jr.twee kannetjesgevonden bij de ontgraving van het terrein van het afgebroken gedeelte van van het huis Spuistraat n°. 2. Voorts werden aangekocht op de Villa Plantlust te Scheveningen twee schilderijen in olieverw. Deze beide schilderstukken stellen voor gezigten te Scheveningenhet een is geteekend Johannes le Fiveb” terwijl het andere wordt toegeschreven aan den schilder A. Wynand. De verzameling teekeningen en prenten is aangevuld met verschillende gravures. Van Jhr. Mr. Victor re Stuers ontving de Commissie ten geschenke eene teekening van de groote Hofzaal en de om geving van het Binnenhof. Onder die, welke werden aangekocht munten uit twee sepia teekeningen van het Voorhoutdoor Episcopius (de Bischop)een gezigt aan de Boschkant nabij de Kanongieterij door J. G. de Reijeb eene fraaije penteeke- ning van het Hof van Holland door W. Buitewech en eene dito van M. van Raden, voorstellende een gedeelte van de fabriek van de heeren Enthoven aan het Zieken alhier. Ingevolge een verzoek van het Bestuur der in Augustus en September 1880 te ’s Gravenhage gehouden tentoonstelling van Geslacht-, Wapen- en Zegelkunde werden tijdelijk voor dat doel afgestaan op last van Burgemeester en Wethoudersenkele schilderijen betrekking hebbende op het Vorstelijk Stamhuis van Oranje-Nassau, benevens eenige bekers en stempels. Deze voorwerpen zijn in goeden toestand terug ontvangen. Ten slotte vermeent de Commissie haar verslag niet te moeten eindigen zonder een woord van dankbare herinnering voor het vele goededat haar afgetreden PresidentMr. C. A. van der Kemp gedurende verscheidene jaren hielp tot stand brengen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 135