8 Secretariaat tijdens de ongesteldheid van den heer van den Heuvel verleende de Raad als bewijs van zijne bij zondere tevredenheid aan den verdienstelijken Hoofd commies der 1ste afdeeling, den heer K. L. Hupscher den personelen titel van Griffier ter Gemeente-Secretarie. Verder werd door den Raad in zijne zitting van den 30sten November 1880 overgegaan tot eene her ziening van de verordening n°. 279 regelende de be zoldiging van de ambtenaren ter Gemeente-Secretarie, terwijl door ons eene wijziging was tot stand gebragt van de verordening, regelende den werkkring en de verpligtingen der ambtenaren ter Gemeente-Secretarie waarbij de Secretarie verdeeld werd in 5 afdeelingen en in verband daarmede het personeel werd aange vuld door de benoeming van de heeren Jhr. Mr. C. II. Beelaerts van Blokland, commies-redacteur en J. M. Stobberingh, commies, tot hootdeommiesen chefs van afdeelingen, en van den heer Mr. H. N. C. Baron van Tuyll van Sekooskerken, tot adjunct- commies-regtsgeleerdeterwijl de betrekking van corn- mies-redacteur werd opgeheven. Het personeel der Gemeente-Secretarie is dienten gevolge op 1 Januarij 1881 zamengesteld als volgt: 1ste A f d e e 1 i n g. Hoofdcommies, met den personelen titel 3200 - 2000 O - 2000 - 1500 - 1200 500 van Griffier, K. L. Hupscher Commies, A. T. van de Watering J. G. W. Bauer. Adjunct-commies, W. L. Gerth. J. C. Robertson 2de klerk, W. H. van der Heijden Jaarwedde. (1) De heer van re Watering is bovendien in het genot eener personele toelage ad f 400.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 13