ti h 14. 14 f BEDRAG PER OMSCHRIJVING DER OMSCHRIJVING DER BEDRAG PER Aan- Aan- werkingen. Artikel. Onderdeel. Artikelen. Artikelen. werkingen. Onderdeel. Artikel. 1 Transport', f 108,015.26* 4 2 3.265.03 25,919.42 20,281.64* 98,585.32* j Lasten. 3 14,081.90 5 6 9,291.83* litie. 2,814.49 138.10* 2,814.49 9,429.94 Transpor tere108,015.26* L Bestuur der ge meente. Onderdeelen in de artikelen begrepen. Perceptiekosten en kwade posten. Onderdeelen in de artikelen begrepen. 79,127.17* Restitntiekos- ten. f 35,860.82* Nadeelige sloten van vorige dien- I sten. 3,126.62 --J c. Verkiezingenkadastrale stukken, burgerlijke stand en bevolkingregisters b. Onderhoud (of huur) van] het gemeentehuis en kosten van huisraadverwarming en verlichting. Schrijfbe hoeften en drukwerk. Aan koop van boekwerken, bla den en tijdschriften. Kosten van het archief.Zegels van! betaling- en verantwoor- j dingstnkken. Briefporten en vrachten enz a Aandeel der gemeente in de kwade posten op Rijks personele belasting. (Wet 20 December 1865, Staats blad n°. 139) b. Ontvangloon der opcenten op de hoofdsom der grond belasting. Aandeel der ge meente in de kwade posten. c. Ontvangloon der opcenten op de hoofdsom der perso nele belasting. Aandeel der gemeente in de kwade pos ten a. Jaarwedden van Burge meester, Wethouders, Se cretaris en Ontvanger, pre sentiegeld der raadsleden. Jaarwedden van en toela gen aan ambtenaren en be dienden ter secretarie en aan wijk-en buurtmeesters, schrijfioonen, kosten van aanplakken en omroepen 75,177.06 a. Grond-, dijk- en polderlas- ten, vaste huren van be klemde grondenkosten vallende op verhuringen en verpachtingen, ontvang sten van rentenbrandas- surantie van gebouwen en alle overige lastenwaar mede de eigendommen en inkomsten zijn bezwaard b. Buitengewone onkosten alskosten van geldlee- ningenkosten vallende op den verkoop van eigen dommen, proceskosten. Medische po- Jaarwedden van en toelagen! aan keurmeesters en ver-! dere beambten en aan com- missien. Keuring van le-| vensmiddelen en slagtvee. I Kosten van drinkwater. Toezigt op de prostitutief J Transporters f 189,956.93 j l d. Kosten van perceptie der plaatselijke belastingen (niet die der zoogenaamde heffingen welke begrepen moeten worden onder de kosten der betrokken pu blieke werken. Zoo zullen de jaarwedden van tolgaar ders op den post wegen, die van sluiswachters op den post sluizenenz., die van marktmeesters op den post markten moeten gebragt worden.) Kosten van ver volging

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 142