•i l| 14 14 I OMSCHRIJVING DER BEDRAG PER BEDRAG PER OMSCHRIJVING DER Aan- Aan merkingen. Artikelen. Artikel. werkingen. Onderdeel. Onderdeel. Artikel. Artikelen. •I Transport] f 457,209.28»! 7 Gemeentepolitie. 1/ 143,481.59 I 176,419.44» 20,371.53 11,000.— 11,525.81 »i 57,547.25 245,492.51 8 .litie. 260.16» 260.16» 21,499.68 Schutterij. 9 21,499.68 13,695.41 2». 58,613.39 Transporters^ f 457,209.28» I Transport f 189,956.93 Onderdeden in de artikelen begrepen. Onderdeden in de artikelen begrepen. c. Subsidiën scholen Ie. Kosten der straatverlich- Nationale mi- Loting, transport, inspectie, tie. enz. Kazernering, inkwar- I tiering b. Kosten van de brandweer. Jaarwedden van brand meesters en hooistekers. Aankoop en onderhoud van brandbluschmiddelen I s'. Bijdragen aan andere ge- I meenten voor onderwijs al daar verstrekt aan kinde ren die binnen de gemeente l wonen 10 Kerkelijke ken. za- a. Subsidiën voor bouw of] j herstel van kerken en pastoriën b. Toelagen aan predikanten, pastoors, kapellaanskos ters, organisten S S ft aan bijzondere Middelbaar onderwijs: I a. Jaarwedden en toelagen j aan het onderwijzend per-1 soneelbijdragen tot de pensioenen van oud-onder- j wijzers e. Alle overige uitgaven, als schoolmeubelenschool- behoeftenverwarming en verlichting. Kosten der plaatselijke schoolcommis sie, kosten van prijsuit- deelingen, van normaal-j lessen, van vergelijkende! examens. Kosten vallende I op het innen der school gelden j---- Transportersf 247,161.92» 'j 457.209.28» I I 1 Algemeene politie. Jaar wedden van en toelagen aan den commissaris van po- I litie, veldwachters, politie- I agentennachtwakers enz. Kosten van wachthuizen met die van verwarmingen! verlichting. Bureau behoef- j ten.Kosten van het huis van j bewaring en bezoldiging! van den cipier. Kosten van transport en verpleging van politiegevangenen. Ge heime kosten van politie. Onderwijs,kun- 1°. Lager onderwijs: a. Jaarwedden en toelagen aan het onderwijzend per soneel; vergoeding voor gemis van vrije woning bijdragen tot de pensioenen van oud-onderwijzers b. Onderhoud (of hnur), aan- en verbouw van lokalen en woningen (met inbegrip der kosten voor aankoop van grond) Ie. Andere uitgaven sten en weten schappen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 143