u L I B OMSCHRIJVING DER BEDRAG PER Aan merkingen. Artikel. Onderdeel. Artikelen. 17 Geldbelegging. 21,697.35 21,697.35 18 20 Totaal /3,109,561.06 Onvoorziene uitgaven. 4,092.41 Onderdeelen in de artikelen' begrepen. 29,568.515 b. Afkoop van door de ge meente verschuldigde las ten Pensioenen lijfrenten, wacht gelden. Toelagen aan oud-ambte- naren en aan we-ï duwen van amb-i tenaren. s si 19 I üitkeeringvan [gelden voor sa lderen in ont- Ivangst genomen. f 29,568.51 a. Aankoop van rentegevend goed. Plaatsing van gelden op hypotheek (alles met inbegrip der kosten). 1 l g I 18' i Transport3,054,202.785

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 147