16. 1,294.31 69,261.01 UITGAVEN. Verschil Door den pachter is buitendien overgenomen het laatste ge deelte der nog aan de Gemeente toebehoorende en in den kelder aanwezige wijnenad f 2,108.09 en is ook nog 5 pCt. van dat bedrag ad 105.40 door hem betaald. De Commissie wenscht hierbij te doen uitkomendat deze cijfers niet volledig den min of meer gunstigen uitslag der exploitatie kunnen doen kennen, omdat met name nog onder scheidene uitgaven geschieden ten behoeve van het Badhuis, Administratiekosten Baden Kurzaal, leeszaal en billard Verlichting Salarissen Aanschaffing en onderhoud van het ameublement Belastingen Vermakelijkheden Wasscherij Verschillende onkosten Ontvangst Uitgaaf f 69,261.01 - 46,669.535 ONTVANGSTEN: Kamerhuur en bediening Baden Kurzaal, leeszaal en billard Pachtsom 5 pCt. van den inventaris door den pachter be taald f 22,591.47 5 f 36,033.45 - 26,376.25 557.— - 5,000.— f 493.46 - 14,324.155 - 1,571.32s - 1,324.16 - 8,780.72 s - 3,437.01 - 2,659.98 - 10,650 952.47 - 2,476.25 f 46,669.53s

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 152