17. d. aan- de meeste vloeren In den ochtend van den 7den Junij omstreeks 7} uur bleef het werktuig n°. 2 plotseling stilstaanterwijl slechts eene geringe hoeveelheid water in den bak voorhanden was. De waterlevering werd daarom afgebroken gedurende ruim 2 uren, gedurende welken tijd het overkoppelen plaats had. Met uitzondering van dit ongeval had de werking der werktuigen zonder eenige stoornis plaats. Het kolenverbrnik per 1000 M3 was dit jaar zeer gering, waartoe veel heeft bijgedragen de verscherpte bepalingen van het bestek, tengevolge waarvan de aan voer van natte kolen wordt belet. Door eene wijziging in de constructie der lederen kleppen van de pompen (zie jaarverslag van 1878/79) was het mogelijk om de machine n°. 2 939.123 pompslagen te laten verrichten, terwijl de werktuigen vroeger reeds na 500.000 slagen moesten worden afgekoppeld, uit' vrees voor het breken van het leder. De stoomketels voldeden steeds uitmuntend en werden daar voor in ’t geheel geene herstellingen vereischt. Elke ketel werd verwisseld na 300 A 350 duizend zuigerslagen. van het Hoogreservoirgebouwdat lek Gebouwen niet den Hbogreservoirbak. Nadat in het Hoogreservoirgebouw openingen werden gebracht in de muren uitkomende op den zolder, onder het reservoir zijn de muren goed droog. Het voegwerk werd op al de gebouwen nagezien en bijge werkt, terwijl het dak was, geheel in orde werd gebracht. De witte steen in de zijmuren van het Hoogreservoirgebouw en het machinehuis is gebleken niet bestand te zijn tegen de scherpe zeelucht. Met eene voorziening hierin wordt gewacht totdat het nieuwe machinegebouw gereed is. De nieuwe arbeiderswoningen met Directiekamers werden onder dak gebracht en de muren grootendeels aan de binnen zijde uitgeraapt en geschuurd. Tevens werden de gooten voltooid en gelegd. De aschput werd tevens voltooid.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 157