h ii I fc 17. 1 sS ?P Hg B. Exploitatie. PERCEELEN. X 4807 8404 7709 10020 10520 13255 14594 Totaal. x X 131 109 74 41 14 11 3 km; 7 o 8S i -is! 822 S3§|gg 181 131 58 18 10 0 230 20 364 671 1281 2173 964 1038 500 382 243 114 39 29 17 684 69 4687 3X1 781 1565 2366 1189 1156 510 448 270 116 37 29 17 844 75 5284 575 1080 1728 871 914 444 340 221 106 33 20 17 746 58 7:16 7:46 388 295 203 86 30 18 13 415 40 364 639 1241 1941 950 1018 493 375 238 112 38 28 17 633 67 4645 841 894 4:10 335 218 105 32 26 17 700 57 12153 I In hofjes der le klasse x 2e 3e 4e x 5e x 6e x 7e x 8e x 9e 10e x He x 12e 91 604 690 1071 823 636 347 261 171 73 26 18 13 347 27 3316^5799 6371 a. Exploüatiejaar 18791880. De toeneming van het verbruik blijkt uit den navolgenden staat van het aantal aangesloten perceelen. Staat V. De toeneming van perceelenwaarin duinwater werd verbruikt bedroeg dus in het exploitatiejaar 812 perceelen. Wat betreft de opbrengst van de Duinwaterleidingverwijzen wij naar de Bijlageri IIIIII en IVwaaruit blijkt dat de exploitatie een voordeelig saldo opleverde van f 99611.775 (de renten van het aanlegkapitaal buiten rekening gelaten) overeen komende met bijna 4.3 pCt. van het aanlegkapitaal, terwijl uit de balans blijkt dat sedert den eersten aanleg de kapitaals- vermeerdering Voor verdere voltooiing en uitbreiding der werken en voor de nadeelige saldo’s der eerste jaren bedraagt f 506,533.11. b. Begrootingsjaar 1880. De toeneming van de aangesloten perceelen was in het jaar 1880 zeer groot en bedroeg zooals de staat V aanduidt in het X Op watermeter Gemeente gebouwen. 203 Hofjes op meter. 206 xxx 218 x 12443'12799 5S2 82 e S 19203102 3316 3752 4070 49 57 61 201 383' 419 254 580; 689 169' 3501 421 227 428 477 216248 210 140 63 22 16 9 260 20 46171 4789 52R4 106 63 i 101 10471 4110 1455 1290 1421 1658 -- 737 781 395 305 196 91 30 24 16 520 48 73 966 561 (MM 328 253 169 70 26 18 13 312 26

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 160