17. 17. EXPLOITATI BIJLAGE II. BENOODIGD HEDEN. OPBRENGSTEN. f 156,844 Voordeelig saldo. f L E K E N I N G, DienstjA879— 80. 138,178.41 9,975.04 8,690.875 f 156,844.32’ 99,611.77’ Aan wedden Directie en opzichters drukwerken, bureau- en teekenbehoeften vrachtenbriefportenz loonen baas pompstation c. steenkolen-rekening takkebossen verlichting, pompstation en machinegebouw schattingskosten voor de huurwaarde onderhoud materieel en gereedschap exploitatie instrumenten transportkosten steenkolen pompstation erfpacht, vergoeding van grondlasten, enz. assurantie-premie interessen van kapitaal 13,999.!ter waterverbruikers 1,824.; Gemeente ’sGravenhage. 835. Saldo 3,003. 4,237. 48. 794. 400. 17,596. 3,054. 315. 414 1,389 626 108,301. |B. De rente dus buiten rekening latende, bedroeg de zuivere opbrengstf 148,153.45 en de exploitatie kosten48,541.67 tt II u II n u u u tt H i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 165