11 Door Burgemeester stejd nn. n°. 501, tot wijziging der verordening, houdende voor schriften omtrent het gebruik der Gemeente- waag, vastgesteld 6 Julij en afgekondigd 16 Julij n°. 502, tot wijziging der instructie voor den waag- meester bij de Gemeentewaagvastgesteld 6 Julij en afgekondigd 16 Julij; n°. 503, regelende de zamenstelling en inrigting der Plaatselijke Commissie voor het Lager onder wijs, vastgesteld 5 October; n°. 504, voor de openbare school van Lager onderwijs, vastgesteld 5 October; 505, voor de openbare herhalingscholen van Lager onderwijs, vastgesteld 13 October; n°. 506, op het burgerlijk armbestuur, vastgesteld 13 October; n°. 508, regelende de bezoldiging van de ambtenaren ter Gemeente-Secretarievastgesteld 30 No vember; n°. 509, regelende, getal, rang, benoeming, bevorde ring en bezoldiging der onderwijzersder onderwijzeressen en der kweekelingen aan de openbare Lagere scholen, vastgesteld 5 Oc tober, en voor zooveel de jaarwedden der onderwijzers, onderwijzeressen en de toelagen ten behoeve der kweekelingen betreft, op 30 November door de Gedeputeerde Staten der Provincie goedgekeurd n°. 511, regelende het beheer der Gemeente-gasfabriek, vastgesteld 21 December; en Wethouders werden vastge- i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 16