hl 18. 18. hê Fï D. Gem. II)e Gem m i F BENAMING AANWIJZING AANWIJZING NAAM VAN HEN. E I GE LENGTE EN GEMIDDELDE VAN DEN WEG RIGTING. wie met het VAN die het beheer BREEDTE Aan.nfrkingen OY SOORT EN KLASSE. onderhoud is belast. VAN HET VOETPAD. 6. 7. 3. S. 9. 10. 11. klasse. Lengte. Breedte. Soort. 820 Meter. 4.50 Meter. 1ste houders der Gemeente Gravenhage. Idem. ld. 670 Meter. Idem. Idem. Idem. ld. 642 Meter. W< Idem. 27, 28 Idem. Idem. den Straatweg ld. Klinkerstraat. Idem. Idem. aan den watertoren. Idem. ld. 1620 Meter. Idem. i Moppenstraat. Idem. en Idem. De Nieuwe Bad weg. ld. Idem. Idem. eige- De belendende eige- Wassenaarsche weg. ld. 37, 36. naren. 1255 Meter. 4 Meter.j Grindweg. ld. 440 Meter. ld. Idem. 40, 41. Benoordenhout «che weg. 1630 Meter. ld. Landweg. Het Rijk. 1800 Meter. ld. 66. 68, Departement van Bin- de •r- L jgemidd. 3.50 I De 'belendende naren. Rijweg, klinkerstraat. Kanaal in eene rigting naar den tot aan den inganj terrein voor het I Van straat t van het I De belendende naren. De Gemeente 'aGra- vmJiage en de eigenaren. 23, 24. Gromweg. 4.50 Meterbesr over eene breti van 3.70 Meter.) de Wassenaarsche tot aan het westhek 1 st Badhuis. Voetpad bescheipt. i den Wassen'■ar- weg naar den Be- nhoutschen weg. I Departement van Bin- henlandsrhe Zaken. - 1 -- •nenlandsche Zaken. Rijweg bepuind. De Gemeente Gra- snaren. Van van de br kanaal daar tot aan dere het Tolhek 895 Meter. over 1„.r_ 1920 Meter, j Meter I De belendende eige naren. 67, Leidsche weg. 69. K linkerat raat en zandweg bepnind. Van Gravenhage door ‘het Bosch met een zijtak naar de laan van Nieuw- i Oosteinüe. gedeelte loopt over het grondgebied va« W'aaaenaar. De Gem. 'a Gravenkage. De Gem. Gravenhagt. 2.50 Meter halve sloot .’11 I 13.50 Meter, van 2.50 Mete {bermen zijn. I pad 4.75 Met 1 tak puin wei Meter. 29, 24, 50, 65, 18, 17, 34, 35. gemidd. 15 Mei waarbij een I bescheipt voet breed 2 Meter. eige-1 De belendende eiga- naren. 21,23, W< 29. j daarover voeren. Van de brug over het in eene gebogen i Badweg ng van het Badhuis. I 2. an het poinpsta- ition naar het Badhuis. I De belendende eige naren. n 1700 Meter van -het Badhuis in eene den straatweg naar noord oostelyke rigtingtot het Badhuis; van het der. v.=tcru.rei«. pompstation naar i |het Badhuis 1615 Meter. eg van Scheveningen naar het Badhuis. Rijks groote weg en voet paden de weg bestraat en voetpaden bescheipt. Van de losplaats be oosten het Kanaal tot aan den Badweg ei verder tot in de Wassenaarsche dui nen tot de grens. 10 Meter, kr straat 4.75 Met afwisselend 8 Metereen pad van 1.27 J Rijweg met klinkers bestraat. 'eg door de Renbaan naar het Badhuis. doorgaans 5 Mt 2 Meter i eene lengte 85 Meter. de brug over Grindweg en keyenstraat. I Van tie vaart tot aan de grensscheiding van Watte- \,iaar langs de noordzijde van het Bosch. I Van Scheveningen over de duinen voorbij het Bad- hui» tot aan den geamo- iveerd-n oesterput en van I scheveningen westwaarts tot aan de Naald. 30. 31. Voetpad over de duinen. 32*. 33,' 33 aI 33 ft. Van de brug over het 520 Meter, waarvan Kanaal oostwaarts tot aan Meter bepuind. de scheiding van V/rssexear. het hek' 4.50 Meter, het Badhuis toteene zijde een 'irug over het denpad breed ai 1920 Meter, i Meter aan de zij de eei schelpt va breed 2.50 Mc AANWIJZING ft een letter op c teekening van I daarin gelegen kunstwerken. 1Van naar Langs de oostzijde van de vaart. I. Twee houten De eigenaren van de E- jen. landen ter zijde gelegen venhage en de eigei tot aan den weg naar Waaladorp daaronder ook de Gemeente 'a Gra- venhageverder de Gemeente alleen. 37, 40. Pad van schen w noorden! N A A M DIB naren van den weg, net voetpad of de kunstwerken. V ermelding der bewijzen en bescheiden omtrent den eigendom het onderhoud of het beheer. Van den Wassenaarsche i weg langs de oostzijde van 'het Kanaal over de Sprank .tot aan den Badweg. Een houten I over de vaart steenen land den. 66, 67, Wegen naar de Waterlei- 68,69. ding. 1 Van het Badhuis zuidoost - waart» in eene regte lijn j van 1350 Meter, van daar i buigende zuidwaarts tot over de vaart en vervol- vnn gen» in eene gebogen rigting zuidwaarts langs de Burger lijke begraafplaats tot aair het Tolhek. 37, 38, Weg naar de Sprank en 39, weg naar den Badweg. 39o.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 170