f Bijlage 20, ’s Geavenhage 31 Maart 1881. If n H u if tf H tf 0.60 7.50 3.75 1.50 0.75 De Commissie van bijstand in het beheer van het Gemeente- gasthuis heeft de eer hierbij aan te bieden het volgend verslag, nopens den toestand van dat gesticht over 1880. De Commissie was zamengesteld uit de heeren Mr. F. M. baron van der Duyn, Voorzitter, Mr. B. H. M. Hando, Dr. J. Th. Mouton, W. Huygens Wz. en Dr. H. C. Kips, leden. Den heer J. de Boer werd met ingang van den Isten Mei op verzoek eervol ontslag verleend als huismeester-boekhouder De Commissie beproefde vooraf hem op zijn besluit te doen terugkomen, doch weldra bleek dat hieraan niets te veranderen was, uithoofde hij daartoe, zijns ondanks, geleid was door beweegredenen van geheel bijzonderen aard. In zijne plaats werd benoemd de heer G. W. F. de Ruyter die als huismeester-boekhouder van het gasthuis reeds gedurende zes achtereenvolgende jaren met lof was werkzaam geweest. Na daaraan lang gevoelde behoefte werden de kamers der kinder-afdeeling aan hare bestemming onttrokken, en wel uit hoofde van de beperkte ruimte en voor de kinder-verpleging aangewezen een der pavilloens van de besmettelijke afdeeling. In 1880 kocht de Gemeente van het mannen-comité tot hulp aan gekwetste en zieke krijgslieden in tijd van oorlog te ’sGravenhageeen barak, waarvoor als bewaarplaats aange wezen is een der gemeente-eigendommen in den Zandpoort aan den Z. 0. Buitensingel. De kosten van verpleging waren als volgt: 1ste klasse per dag 2de 3de 4de lijders voor rekening van het bur gerlijk Armbestuur per dag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 174