20. oude of slecht gereinigde stoffenhet onreine of anders ge vaarlijke van den eenen op den anderen zieke wordt overge bracht. De eischen van de omgevende lucht worden daarbij niet uit het oog verlorenterwijl de opereerende of helpende handen rein en ontsmet zijn. Met uw goedvinden is de zoogenoemde Listersche wondbe- handeling in het einde van het afgeloopen jaar in het gasthuis ingevoerd en daarmede een gelukkig perk gesteld aan vele omstandighedenwaardoor menige zieke aan gevaar voor zijne gezondheid en voor zijn leven was blootgesteld. Daar Lister’s verband te beschouwen is als een schild waardoor de bedekte wonde wordt beveiligd en beschut tegen schadelijke invloeden van buiten, is hierdoor de gelegenheid gegeven, dat geopereerden zonder gevaar kunnen worden verpleegd in eene omgeving van andere zieken. Daar hunne verpleging hierdoor eenvoudiger is, zal het kunnen blijken, dat de meerdere uitgaven voor Lister’s verbanden, worden opgewogen door beperking van vroeger noodige uitgaven. Ook zal de verpleegduur der zieken kunnen worden verkort en mogt het zijn, dat de duur van aller verpleging termeerdere door een gering sterftecijferdan zal dit de schoonste prijs wezen voor de pecunia in loco negleeta. Aanvankelijk zijn de resultatendoor de pasbedoelde wond- behandeling verkregen, bemoedigend, soms zelfs verrassend. Bij de behandeling van den diabetes mellilus werd de elders geroemde werking van Ammonia menigmalen beproefd, edoch zonder gunstig gevolg. Door den Saceharrhneter van Wildin het afgeloopen jaar het eigendom van het gasthuis gewordenis het mogelijk geworden snel en zeker het bestaan en de hoe veelheid van den suiker in de urine aan te toonen. Een andere uitbreiding van het getal instrumenten was noodig door den aankoop van het catilère-Paquelinom bloeding te stillen of te voorkomen van zeer groot nut. De verpleging der zieken gebeurde in de gewone voor hen bestemde zalen of ruimten. Deze waren doorgaans altijd inge nomen. De kinderen worden sedert October verpleegd in de benedengedeelten van twee paviljoens der afdeeling van het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 194