J 20. bevoordeeld. Een afzonderlijk kamertje voor de hoofdoppasseres der inwendige ziekenafdeeling, die al haar tijd en al haar kracht aan de ziekenverpleging geeft, zal bij de verdeeling der be schikbare ruimte in aanmerking moeten en kunnen komen. Het personeel is ongeveer gelijk geblevendoor een ijverige plichtsbetrachting gedurende een jaar meer gerijpt en aldus verschillende van zichzelf in vorige jaren. De bekwame chirurg en de beide wakkere hulpgeneesheeren waren der inrichting tot nut. Hoofdoppassers en hoofdoppas seressengesteund door die onder hen werkendeden het hunne het streven om de ziekenverpleging mogelijk en beter te Dezelfde oppasseressen van het vorig jaar zijn steeds voor maken, bezig. Bij de oppassers was een betrekkelijk geringe verwisseling noodig. Van de tweede afdeeling is de oppasseres getrouwd. In haar werk wordt zij bijgestaan door haar echtgenoot, die tegelijk belast is met de zorg voor laboratorium en lijkenkamer. Overigen vrijen tijd geeft hij aan diensten voor de huishouding. De zorg in de lijkenkamer is veel verlicht door de geschikte wijze, waarop daarin de waterleiding werd gebracht. In den bijstand voor het huishoudelijk deel werd de huis meester-boekhouder be Boer, op zijn verzoek om eervol ontslag nadat hij eenige jaren goed en nut had gesticht in het Gasthuis, vervangen door zijn voorganger be Ruyter die door ongesteld heid vroeger genoodzaakt was geweest zijne betrekking neer te leggen. Daar zijne gezondheid middelerwijl veel verbeterd was meende hij de vroeger betoonde geschiktheid herkregen te hebben. Sedert Mei is hij werkzaam en wordt daarbij bij gestaan door zijne vrouw. In het keukenpersoneel had insgelijks slechts geringe persoons verwisseling plaats. De kundige machinist doet steeds het technische werkvoor de stoom-, gas- en waterleiding noodig. Ook de linnenkamer behield dezelfde zorgvuldige linnenjuf- vrouw en die haar bijstaat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 196