Bijlage 21 ’sGbavenhage, 21 Maart 1881. n vrije 672 n 62454 voorschriften. 50996 voorschriften. 3681 1773 5332 Ter voldoening aan art. 23 der Verordening regelende de Gemeente-Apotheekhebben Inspectores de eer UEdelAchtb. het navolgende verslag uit te brengen over het jaar 1880. In de allereerste plaats kunnen Inspectores met genoegen melden, dat de toepassing der verordeningen en bepalingen geregeld heeft kunnen plaats hebbendank zij de welwillende medewerking der gemeente-geneeskunstoefenaren en de accurate plichtsbetrachting van den apotheker en zijn dienstbaar per soneel, zoodat bij Inspectores geene klachten zijn ingekomen. Ook de werkzaamheden in de apotheek konden bij voort during geregeld haren gang gaan. Er werden in den loop van het jaar 1880 in de Gemeente- Apotheek gereed gemaakt 62454 voorschriften of 7071 meer dan in 1879. Voor de, door het Burgerlijk Armbestuur verpleegden, waar onder zij die in de liefdadige gestichten zijn opgenomen, waren meer bepaaldelijk bestemd: voor het Gasthuiseigen rekening voor het Gasthuis 2de Afdeeling. voor het Krankzinnigengesticht en voor personen in het genot van geneeskundige behandeling te zamen Elk voorschrift wordt berekend gekost te hebben aan genees middelen cents en aan bereiding enz. ö/öVn’u cents, zoodat ieder voorschrift in het geheel op 14^%^ cents komen te staan, zijnde 2-/^^% cents minder dan in 1879. De waarde der in het magazijn aanwezige geneesmiddelen bedroeg op 31 December 1880 f 4578.18 of f 616.05 meer dan op ultimo December 1879.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 198