22. buitenbrengen van vuilnis maar al te dikwijls wordt verzuimd en dat daardoor in de hofjes langzamerhand allerlei mesthoopen worden gevormd. De Vereeniging deelde bij missive (zie Bijl. A.) aan Burgemeester en Wethouders hare, bevindingen ten deze mede, en richtte daarbij het verzoek dat in het vervolg het ophalen van vuilnis door de daarmede belaste personen binnen de hofjes zelve zou geschieden, óf wel dat van gemeentewege overdekte vuilnisbakken in de hofjes zouden worden geplaatst die alsdan op geregelde tijden geledigd worden. Het antwoord van Burgemeester en Wethouders op dit ver zoek ontvangen luidde niet gunstig, (zie Bijl. B); de bepa ling dat de hofjesbewoners tegen de wekelijksche bijdrage van Ij of 2 cent hun vuilnisbakken aan de huisdeur kunnen laten af halen is een huismiddeltje, waarvan niet veel te wachten is, zoodat deze zaak voorloopig onveranderd zal blijven. Een bij de Vereeniging ingekomen klacht over het waterbe- derf in de slooten der Zusterpolder, ’t welk werd toegeschreven aan de gebrekkige riooleering van dit gedeelte der stad gaf aanleiding tot het instellen van een onderzoek om te zien in hoeverre de belangen der volksgezondheid daarbij betrokken waren. De heeren II. Nanning en J. F. F. Moet belastten zich met deze taak en brachten in de September-vergadering een voorloopig verslag uit van hunne bevindingen. Het bleek daaruit dat de toestand van de slooten in de Zuster polder en aan de Hoef kade zeer ongunstig wasdaar eene groote hoeveelheid dierlijke en andere afval voortdurend in die slooten wordt ontlast en zich voortdurend ophoopt zoodat het water geheel bedorven is en eene stinkende uitwaseming teweeg brengt. Het handelend optreden onzer Vereeniging in deze zaakwerd overbodig doordat het gemeentebestuur reeds besloten had door het aanleggen van eene riooleering en het plaatsen van een pomptoestel in de hygiënische behoeften van de Zusterpolder e. o. te voorzien. Dus ook hier zal eene riooleering volgens het spoelstelsel wórden aangelegd, zooals dat reeds in verschillende andere gedeelten dezer Gemeente bestaat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 203