22. Na al hetgeen door onze Vereeniging vroeger reeds is gezegd en geschreven over de riooleering van ’s Gravenhage achten wij het overbodig onze grieven tegen dit stelsel te herhalen. Van haar medelid Dr. Motton ontving de Vereeniging de opgaven van zijn onderzoek van levensmiddelen. (Zie Bijl 0.) Er werd besloten terug te komen op het vorig jaar genomen besluit tot openbaarmaking van dit onderzoek met vermelding van de namen der winkeliersen dit onderwerp aan te houden tot na de behandeling der begrooting in den Gemeenteraad omdat men grond had te verwachten dat van wege het Gemeente bestuur maatregelen tegen de vervalsching van levensmiddelen genomen zouden worden. Door de omstandigheid dat in Leeuwarden vergiftig steranijs in den handel was gebrachtwaardoor bij verschillende personen vergiftigingsverschijnselen waren opgewekt, achtte de Vereeniging zich geroepen hieromtrent een onderzoek in te stellen en te trachten te voorkomen dat van deze waar in de residentie .werd ingevoerd en verkocht. De maatregelen intusschen van regeringswege genomen, maakten de tusschenkomst van de Vereeniging onnoodig. Het plan tot het oprichten eener zwem- en badinrichting, door eene commissie te dezer stede ontworpen, werd door de Vereeniging toegejuicht. In een adres van adhaesie aan die com missie gaf dc Vereeniging hare ingenomenheid er mede te kennen en voegde daarbij den wensch dat bij het plan nog zon begrepen worden eene inrichting voor binnenbadenwaardoor ook in den winter van de gelegenheid tot zwemmen en baden zou kunnen worden gebruik gemaakt. Bij al het verschil dat er bestaat in de methoden van onder zoek van drinkwater, werd het door de Vereeniging wensehelijk geacht voor dat belangrijk onderzoek een vaste methode aan te nemen. Eene commissie bestaande uit de heerenDr. Motton II. Nanning, F. .1. Moet, .1. F. F. Moet en Dr. Pareat, werd benoemd om dit onderwerp te onderzoeken en daaromtrent aan de Vereeniging een voorstel te doen. Tot werkend lid der Vereeniging werd in het afgeloopen jaar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 204