22. r. i°. 2°. 3". den Gemeenteraad van 5°. benoemd de heer Dr. J. Coekt door wien deze benoeming werd aangenomen; door vertrek naar elders bedankte de heer J. Singels als werkend lid. Thans bestaat de Vereeniging uit 25 werkende leden en 116 contribueerende leden. De zamenstelling van het bestuur onderging verandering door het volgens rooster aftreden van de heeren Dr. H. v. Cappelle en Jhr. Mr. G. de Bosch Kempeb. In hunne plaats werd in de November vergadering tot bestuursleden gekozen de heeren J. F. F. Moet en Dr. A. H. Pareau. De laatste kon wegens zijne drukke ambtsbezigheden deze opdracht niet aannemen. In de buitengewone vergadering van December werd Dr. J. Coeet tot Bestuurslid gekozen, die deze benoeming aannam. Het bestuur constitueerde zich daarna als volgt Dr. L. J. Egeling, Voorzitter; Mr. A. Teixeira de Mattos Ondervoorzitter; Dr. J. CoertSecretaris; de heer II. Nanning Penningmeester; en de heer J. F. F. Moet, Bestuurslid. De kas der Vereeniging verkeert in vrij gunstigen toestand. Het batig saldo in kas bedroeg 398.68, hetwelk gevoegd bij het bedrag van f 1228.10 in de spaarbank alhier geplaatst, een totaal bedrag geeft van 1626.78, derhalve 20.59 meer meer dan in het vorig jaar. In de kas der cholera-commissiedoor onze Vereeniging be heerd, bevindt zich 600.14. De bibliotheek der Vereeniging werd verrijkt door: Verslag van de Vereeniging tot bevordering der volks gezondheid te Leeuwarden over 1879. Idem van de Vereeniging tot bevordering der volksge zondheid te Rotterdam 18771879. Jaarboekje uitgegeven door de Vereeniging tot bevordering de volksgezondheid te Haarlem, De gezondheidTijdschrift stand, 1880. Verslag der Handelingen van ’s G raven hage1880. 1880. voor den beschaafden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 205