22. Bijlage A ’sGravenhage, 1 December 1880. epidemie in deze Gemeente A an Heeren Burgemeester en Wethouders der Gemeente s Gratenhage, Geeft met verschuldigden eerbied te kennen De Vereeniging tot verbetering van den gezondheidstoestand alhier Dat de Vereeniging zich sinds geruimen tijd bezig hondt niet het locaal onderzoek der hofjes alhier; Dat zij door besprekingen met de eigenaars daarvan deze tracht over te halen tot het aanbrengen van die verbeteringen die zij uit een hygiënisch oogpunt noodig acht Dat haar echter gebleken is dat een volgens hare meaning zeer ernstig bezwaar door de eigenaars niet uit den weg kan worden geruimd, maar daartoe Uwe tusschenkomst wordt vereischt; Dat n. 1. het weghalen van vuilnis door de van gemeentewege met die taak belaste personen niet geschiedt binnen de hofjes zelve, maar de be woners verplicht zijn het vuilnis in bakken voor aan straat te de doen plaatsen op die tijden waarop de vuilniskarren daar komen Dat dientengevolge in de meeste hofjes de vuilnis in een of ander hok wordt neêrgeworpen en aldaar gedurende korter of' langer tijd ter verrot ting blijft liggeniets waardoor de atmospheer die in vele dier hofjes zeer zelden gelegenheid heeft om gezuiverd te worden, met hoogst schade lijke stoffen wordt bezwangerd Dat bij het onverhoopt uitbreken van een de gevolgen hiervan niet zijn te overzien Dat der Vereeniging niet de middelen ten dienste staan tot opheffing van dit misbruik. Dat toch het meerendeel van de bewoners dier hofjes zich aan derge lijke zaken weinig laat gelegen liggen en alle waarschuwingen te dier zake tot hen gerigt in den wind slaan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 207