24. aan 1 leerling. 4 leerlingen. 9 5 5 3 2 1 leerling. denis, die der wiskunde, het handteekenen en de gymnastiek. Aan de school D dezelfde vakken als aan de scholen Cbehalve de beginselen der wiskunde, doch daarenboven de fraaijehand werken. Aan de school C te Scheveningen (in de Noordstraat) worden, na het volbragt onderwijsgelijk dit aan de overige scholen dezer soort wordt gegeven, ook onderwezen de beginselen der Engelsche taal en de fraaije handwerken voor meisjes. In verband hiermede is de leeftijd, waarop de leerlingen de school moeten verlaten, voor deze school gesteld op 17 jaar, terwijl hij voor de andere scholen C en de school D is bepaald op 15 jaar. De leerlingen der scholen A en B moeten deze vóór hun 15de jaar verlaten. Tengevolge van deze regeling is gezegde school te Scheve ningen gesplitst in Afdeelingen A en B. Afdeeling A is geheel gelijk aan de overige scholen Cterwijl in de afdeeling II het voortgezet onderwijs wordt gegeven. Met genoegen merkte de Commissie op, dat het stelsel van halfjaarlijksche toelating aan de burgerscholen is vervallen. De aanvrage tot toelating moet thans geschieden vóór of op 20 Augustus van elk jaar. Toelating tusschentijdsom bijzondere redenen, is echter niet uitgesloten. Evenals in de laatste jaren heeft de Commissie ook thans weder getracht eenige gegevens te verkrijgen aangaande de leerlingen der lagere scholenwelke zijn toegelaten tot de inrigtingen van middelbaar of hooger onderwijs. Volgens de verkregen inlichtingen zijn geplaatst de hoogere burgerschool industrieschool voor meisjes teekenakademie ambachtschool normaallessen burger-dag- en avondschool Rijkskweekscholen voor onderwijzers het gymnasium Aan de opleidingschool te Kampen werden 2 leerlingen geplaatst. T) T) T) r> n V) r> 99 n r> n n T) T)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 223