24. inschrijving 154 kinderen worden afgewezenop die in de Hemsterhuisstraat 80op het Kerkplein 66in de Lombard- straat 51. Dit gebrek aan ruimte zal nog grooter worden wanneer de scholen in overeenstemming zullen moeten gehragt zijn met de voorschriften van het Koninklijk besluit van 30 Augustus 1880 (Staatsblad n°. 167). Te Seheveningen bedroeg het aantal restanten aan de scholen in de Keizerstraat en de Badhuisstraat (voor onvermogenden) alleen reeds 200 (respectivelijk 95 en 105) en werd dan ook voor de eerste school in het afgeloopen najaar geene nieuwe in schrijving opengesteld. Intusschen laat zich voor dit gedeelte der gemeente veel verbetering verwachten van de aanstaande openstelling der school in de Duinstraat. Gedrag en vlijt der leerlingen schijnen overigens voldoende te zijn. Eenige uitzonderingendie zich wel altijd zullen voor doen daargelatenvernam de Commissie weinig klagten. Echter geldt dit niet voor het onderwijs in de gymnastiek. De opge wektheid daartoe en de deelneming blijven gering. In het vorig jaarverslag (pag. 9) is de regeling van het gym- nastiek-onderwijs omstandig uiteengezet. Sinds is daarin be trekkelijk weinig verandering gebragt. De leerlingen der school op het Kerkplein, die gymnastiek-onderwijs ontvingen in het lokaal in de Nieuwe Schoolstraatontvangen dat onder wijs sinds 1 October jl. in het lokaal in de Lombardstraat. Daarentegen sinds 1 November de leerlingen der school aan het Kortenbosch in het lokaal in de Hemsterhuisstraatterwijl zij het vóór dien in het lokaal in de Lombardstraat ontvingen. Zooals in het vorig jaarverslag werd vermeldis de gym- nastiekschool aan de Ammunitiehaven in den aan vang van 1880 in gebruik genomen. Daar de leerlingen dier school dienten gevolge aldaar en niet langer in de Tullinghstraat onderwijs ontvingenwerd de belooning voor den gymnastiek-onderwijzer aan deze schoolwegens daardoor verminderde lesurenmet 50 verminderd. Het in gebruik nemen van dat nieuwe lokaal kon naar het oordeel der Commissieer mede toe leidendat de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 225