kinderen der school op den Zwarteweg, die gymnastiek-onder- wijs in de Nieuwe Schoolstraat ontvangendit onderrigt voort aan in het naderbij gelegen nieuwe lokaal zouden ontvangen. Zij drong daarom hierop bij het dagelijksch bestuur aan. Tegen die nieuwe regeling werden echter door het hoofd der school aan den Zwarteweg bezwaren ingebragtwelke aan de Com missie evenwel weinig afdoende toeschenenwaarom zij bij haren aandrang volhardde. Het is haar niet geblekendat aan haren wensch gevolg is gegeven. Eene nog meer voldoende oplossing kan verkregen worden door het gebruiken van het aan de nieuwe school in de Waal straat verbonden gymnastiek-lokaal. Omtrent de resultaten van het teekenonderwijs is door den korten duur der nieuwe regeling (zie vorig verslag p. 12) nog weinig met zekerheid te zeggen. Toch meenden de hoofden der scholen aan de Schelpkade en aan het Kortenbosch reeds gunstigen invloed op de netheid en juistere waarneming der leerlingen te mogen ontwaren. Daarentegen acht het hoofd der school voor onvermogenden in de Badhuisstraatwegens gemis aan voorbereidinghet onderwijs wordt alleen in de hoogste afdeeling gegevende uitkomst onbevredigend. Het onderwijs in de nuttige handwerken wordt veelal gegeven buiten de gewone schooluren. Het oordeel omtrent de vruchten van dat onderwijs was niet altijd even gunstig. Ook vernam de Commissie klagten omtrent gebrek aan takt in den omgang met de kinderen bij sommige der onderwijzeressen. Een der onderwijzers aan wiens school dit onderwijs ook gegeven wrerd aan kinderendie overigens de school reeds ver laten haddendeelde ons echter mededat hij ook van de ouders bewijzen had cntvangendat zij dit onderwijs op prijs stelden. De leermiddelen waren over het algemeen in voldoenden staat. Bijkans eenstemmig was de erkenningdat het Gemeente bestuur aan bescheiden aanvragen onbekrompen voldoet. Verschillende leesboeken werden dit jaar wederom aan de Commissie ter goedkeuring aangeboden. Bij geen vond zij aan-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 226