I I r 24. 4 lager onderwijs voor meisjes. Sinds vernam zij niets meer omtrent deze zaaktotdat haar bleekdat in de gemeente raadszitting van 7 December jl. was ingetrokken het besluit van 12 Maart 1878, waarbij tot de oprigting der hierbedoelde school was besloten. De Commissie heeft bij schrijven van 18 December jl. haar leedwezen over den genomen maatregel aan Uwen Baad betuigd. Dit schrijven was van den volgenden inhoud Met groot leedwezen heeft de Plaatselijke Commissie voor het Lager Onderwijs uit het verslag Uwer zitting van 7 „December jl. bemerkt, dat door Uwen Raad is ingetrokken „het Raadsbesluit van 12 Maart 1878, voor zooveel betreft de oprigting eener school voor meer uitgebreid Lager onder- wijs voor meisjes. Die intrekking is, naar het schijnt, een gevolg van de tevens in die zitting aangenomen aanvul- ling der bestaande middelbare school voor meisjes. Immers leest men in de betrekkelijke voordragt van Burgemeester „en Wethouders, dat door die aanvulling het doel der op- rigting van de school voor meer uitgebreid Lager onderwijs voor meisjesn. 1. de aansluiting aan de middelbare school door die regeling zal worden bereikt, zoodat de aanleiding voor de stichting van dergelijke inrigting zal zijn vervallen. Met bescheidenheiddoch tevens met den meesten ernst meent de Plaatselijke Commissie tegen deze voorstelling te moeten opkomen. Aansluiting der school voor meer uitgebreid „lager onderwijs aan de middelbare school moge ook in 1878 de wensch der toenmalige Plaatselijke Schoolcommissie geweest „zijn (zie haar verslag over 1878), dit neemt niet weg, dat zij de oprigting dier school op zich zelve en geheel afge- scheiden van de middelbare school noodig achtte en aanbeval. Zonder terug te treden tot hetgeen omtrent deze aangelegen- „heid in de jaren 18681870 is voorgevallen, wenscht de „Plaatselijke Commissie er bepaaldelijk Uwe aandacht op te vestigendattoen de Plaatselijke Schoolcommissie door Bur gemeester en Wethouders andermaal hierover geraadpleegd werdzij reeds aanstonds bij hare missive van 7 Augustus A O

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 230