24. o. Normaallessen. De leercursus 18791880 voor de afdeeling A (mannelijk personeel) ving den Isten November 1879 aan met 33 kweeke lingen, waarvan 8 in de 1ste klasse, 19 in de 2de en 6 in de 3de. Na het toelatings-examen in de maand Mei werden bij de tweede klasse 2 en bij de derde klasse 3 kweekelingen toe- gelaten. De akte als hulponderwijzer werd verkregen door 2 kweeke lingen. In den loop des jaars zijn drie kweekelingen vertrokken tengevolge hunner plaatsing aan eene Rijkskweekschool. De kweekelingen waren allen geplaatst bij openbare scholen, uitgenomen 2die aan bijzondere scholen werkzaam zijn. Aan de voorbereidingsklasse voor de hoofdakte werden som mige lessen bijgewoond door 12 hulponderwijzers. De afdeeling B (vrouwelijk personeel) telde op 1 November 1879 37 leerlingen, waarvan 19 in de 1ste8 in de 2de en 10 in de 3de klasse. 6 kweekelingen verkregen in dit jaar de akte als hulponder- wijzeres. 2 kweekelingen, die bij eene herhaalde poging daarin niet slaagdenmoesten de lessen verlaten. Bij de afdeeling B bevonden zich 6 kweekelingen van bij zondere scholen. Aan de voorbereidingsklasse voor de hoofdakte namen 10 hulponderwijzeressen zeer geregeld deel. Door de onderwijzers bij de beide afdeelingen werd in de maand October aan de Commissie van bestuur een voorstel gedaan omtrent de kweekelingenwelke tot eene hoogere klasse konden bevorderd worden. Dientengevolge werden toegelaten: afdeeling A tot de lste klasse 13, tot de 2de 16 en tot de 3de 16 kweekelingen; afdeeling B tot de lste klasse 12, tot de 2de 19 en tot de 3de 4 kweekelingen. Hiermede werd de leercursus 18801881 in de maand No vember jl. geopend door dezelfde leeraars en volgens den be- staanden rooster.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 233