J I I i 24. S herzien. De herziening geschiedde in den loop van het afge- loopen jaar en de nieuwe verordening kwam den 13den October 11. (n°. 505) tot stand. De vroegere verordening heeft daarbij behoudens dat zij in overeenstemming is gebragt met de ver- van 5 October jl.geene ordening voor de openbare scholen belangrijke wijzigingen ondergaan. Aantal en indeeling der herhalingscholen bleven dezelfde zoo ook de vakkendie op beide soorten worden onderwezen waarbij het echter opmerking verdientdat op de herhaling- school H (overeenkomende met die der 2de soort van de vroegere verordening) thans niet langer ook fransch en wiskunde, maar beide of één van beide worden onderwezen. Voorts zullen met vergunning van Burgemeester en Wethouders op beide soorten van herhalingscholen ook de beginselen der vormleerder alge- meene geschiedenis, het handteekenen en de nuttige handwerken voor meisjes, gezamenlijk of afzonderlijk, kunnen worden onder wezen. In het ontwerp der nieuwe verordeningwaaromtrent het gevoelen der Commissie werd ingewonnenkwam ook nog onder deze facultative vakken de gymnastiek voor. Overeen komstig haar advies is dit ook uit de verordening weggevallen. Nog verdient het opmerking, dat in de nieuwe verordening niet is overgenomen de bepaling, dat aan de herhalingschool ook die kinderen kunnen worden opgenomenwelke hun twaalfde jaar vervuld hebben en de aansluitende openbare dagscholen, minder dan één jaar geleden, hebben verlaten, mits zij op die scholen zoo ver waren gevorderddat zijzoo zij er waren geblevenin de hoogste afdeeling hadden kunnen worden opgenomen (art. 8, 2°., der verordening n°. 459). Hoewel het natuurlijk wenschelijk is, dat het herhalings- onderwijs door zooveel leerlingen mogelijk worde bijgewoond kan de tegenwoordigheid van hen, die de school te vroeg hebben verlaten en dus bezwaarlijk op de hoogte van het onderwijs kunnen zijnniet anders dan storend werken. De Commissie meent dan ook het wegvallen dezer bepaling te moeten toejuichen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 236