H. De Scholen. c. aan aan aan aan De school in de Waalstraat werd den Isten January 1881 geopend, aanvankelijk met slechts 145 leerlingen. De geringe Aan het herhalingsonderwijs namen gedurende den cursus 18801881 114 leerlingen deel, verdeeld als volgt: de school in de Achterraamstraat 32 jongens en 3 meisjes; die in de Jufvrouw-Idastraat 16 jongens die op het Kerkplein 7 jongens en 4 meisjesen die in de Badhuisstraat te Scheveningen 25 jongens en 27 meisjes. Vooral aan de beide laatste scholen was de opkomst zeer getrouw. Het hoofd der herhalingschool op het Kerkplein berigtte, dat slechts zelden en dan steeds om geldige redenen de school werd verzuimd. Te Scheveningen bedroeg het ver zuim slechts 16 pCt. tegen 19 pCt. in 1880 en 30 pCt. in 1879, zoodat vooruitgang hier onmiskenbaar is. Aan de school in de Achterraamstraat werd slechts door een 20tal leerlingen geregeld, maar dan ook zeer getrouw van het onderwijs gebruik gemaakt, terwijl aan de school in de Jufvrouw-ldastraat slechts een lOtal de lessen geregeld bij woonde. Van hen. die de lessen geregeld bij wonen, waren gedrag en vorderingen zeer voldoende. Een zeer gunstige maatregel ter bevordering van het school bezoek schijnt ons genomen door de hoofden der herhaling- scholen in de Achterraamstraat en te Scheveningen, de heeren Pontieb en Palte. Zij gaven aan de leerlingendie de openbare scholen verlieten en in de termen vielen, om tot het herhalingsonderwijs te worden toegelaten, kennis, dat hiertoe voor hen gelegenheid bestond en wekten ook de ouders dier leerlingen op, om hunne kinderen dat herhalingsonderwijs te doen bijwonen. De gunstige invloed hiervan laat zich bemer ken uit het toenemend aantal leerlingen, hetwelk o. a. aan laatstgemelde school in 1879 25, in 1880 37 en thans 52 heeft bedragen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 237