I s I 24. I 1 bevolking dezer schoolvoornamelijk der beide hoogste afdeelingen, elke met slechts 5 leerlingen, is daaraan toe te schrijven, dat aan vele kinderen, welke reeds op de andere burgerscholen in de hoogere klassen waren, doch met het oog op de nieuwe schoolwijkverdeeling op de school in de Waal straat zouden moeten geplaatst zijn, vergunning is verleend het onderwijs op de school, waar zij zich bevonden, te blijven volgen. De opening der school in de Duinstraat is op 1 Mei e. k. bepaald. Overigens werden geene nieuwe gebouwen ontworpen, terwijl de toestand der bestaande gebouwen, behoudens enkele uit zonderingen dezelfde bleef. In de school aan den Zwarteweg werd eene afscheiding ge plaatst, welke zeer strekt tot bevordering van stilte. In twee lokalen van de school voor minvermogenden in de Badhuis straat zijn eveneens scheidingen aangebragt. Door het wegbreken van twee scheidingsmuren in den gang had men aan de aldus nieuw gevormde lokalen eenen regtstreekschen uitgang naar buiten kunnen geven. Dit is echter niet geschiedwaardoor de leerlingen der eene afdeeling genoodzaakt zijn door de andere afdeelingen te gaan, hetgeen niet tot bevordering der stilte strekt. In de school in de Keizerstraat werd één der steenen vloeren door een houten vloer vervangen. Van het hoofd der school in de Noordstraat werden klagten vernomen over den toestand van den toegangsweg, welke bij slecht weder bijna onbegaanbaar is. Gewigtige veranderingen in den toestand der schoolgebouwen zullen noodig zijn ter voldoening aan de voorschriften van het Koninklijk besluit van 30 Augustus 1880 (Staatsblad n°. 167), gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 20 October 1880 (Staats blad n°. 181). De Commissie heeft een onderzoek ingesteld, in hoeverre de bestaande schoolgebouwen aan de voorgeschreven regelen voldoen. Het is haar daarbij geblekendat slechts vier scholenen ook deze nog niet in allen deele, aan die voorschriften voldoen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 238