missie de aandacht te vestigen op den onhoudbaren toestand der scholen in de Lombardstraat en op het Kerkplein. Bij de eerste geven de bovenmatige grootte en hoogte aanleiding tot gewigtige bezwarendie naar het oordeel der Commissie nimmer op afdoende wijze nit den weg zullen kunnen worden geruimd, zoodat die schoolondanks alle daaraan te besteden kosten steeds in hooge mate ondoelmatig zal blijven. Deze bezwaren gaven aan de Plaatselijke Schoolcommissie aanleiding omindien desniettegenstaande het gebouw als schoollokaal niet kon worden gemisthet dagelijksch Bestuur te wijzen op eep middelwaar door aan de bovenbedoelde bezwarenalthans ten deelezou zijn te gemoet te komendoor namelijk een houten beschot in de rigting der lengte van het lokaal aan te brengen, gelijk er thans reeds een is in de dwarsche rigting. De hierdoor ge maakte verdeeling zou aan de inspanning der onderwijzers zeer te hulp komen. Burgemeester en Wethouders gaven hierop aan de Commissie te kennen dat bij de behandeling der Gemeentebegrooting voor 1881 het aanbrengen van verbeteringen aan dat lokaal of andere te nemen maatregelen ter sprake zoude komen. Sinds mogt de Commissie hieromtrent niets verder vernemen. Zij blijft daarom de aandacht op den onvoldoenden toestand vestigen. Niet gunstiger is de toestand van het schoollokaal aan het Kerkpleinhetwelk evenzeer voor school allerminst geschikt is. De ruimte der lokalen is zoo geringdatindien aan de nieuw gegeven voorschriften zal worden voldaanslechts plaats voor 160 kinderen (er gaan er thans 213 ter school) zal over blijven. Daarbij maakt de geringe hoogte der lokalen 4M.— deze voor verblijf voor een groot aantal kinderen geheel ongeschikt. Het zeer verschillend aantal restanten op de openbare scho len hetwelk in October jl. uiteenliep van 17 tot 154wijst op de noodzakelijkheid eener nieuwe schoolwijkverdeeling. Immers behoort bij eene billijke verdeeling het aantal restanten voor de verschillende scholen ongeveer gelijk te zijn. Wat betreft de schoolwijkverdeeling voor de burgerscholen waarin in elk geval wijziging moest gebragt worden tengevolge

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 241