u. d. De Ondebwijzebs. Op 31 December 1880 waren aan de openbare scholen be halve 17 hoofdonderwijzers, werkzaam: 104 hulponderwijzerswaarvan 48 de acte van hoofdonder wijzer en 3 die van den 2den rang bezitten; 2 onderwijzersuitsluitend voor het teekenen 6 onderwijzersuitsluitend voor de gymnastiek 32 hulponderwijzeressenwaarvan 3 met acte van hoofd onderwijzeres 71 kweekelingenwaaronder 27 vrouwelijke; voor de handwerken8 onderwijzeressen 1ste klasse, 11 onder wijzeressen 2de klasse en 14 kweekelingen. De verordening van 1 Juni) 1877 (volgn. 449)laatstelijk gewijzigd bij die van 21 January 1879 (volgn. 471), werd ver vangen door de verordening van 5 October 1880 (volgn. 509). Hierbij zijn de verschillende bepalingen in overeenstemming gebragt met de nieuwe wet op het lager onderwijs. Daar vol gens deze wet het examen voor hoofdonderwijzer (art. 61) ook het handteekenen en de wiskunde omvatis de aanteekening voor dit laatste vakwelke vroeger voor de hoofdonderwijzers aan eene burgerschool werd gevorderdvervallen voor de hoofden dezer scholen (tenzij de hoofdonderwijzersakte mogt behaald zijn volgens de wet van 1857), en is ook de toelage van ƒ50 der opening van de school in de Waalstraatdeze kwam in het afgeloopen jaar tot stand. De Commissie was in de gelegen heid een voorstel eener nieuwe verdeeling aan bet dagelijksch bestuur in te dienennaar aanleiding van een schrijven van de hoofdonderwijzers aan de burgerscholen, de heeren Ykema, Hofman en Gediking met welk voorstel Burgemeester en Wethouders zich hebben vereenigd. Tijdens het opmaken van dit verslag werd de Commissie door Burgemeester en Wethouders uitgenoodigdhun een voorstel eener nieuwe schoolwijkverdeeling te Scheveningen te doen toekomenwelke aldaar door de aanstaande opening der school in de Duinstraat is noodig geworden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 242