24. c. r> n r> T) T) n n D T) T) 1 7 7 7 8 8 8 7 r op 10 8 8 9 11 9 8 10 8 9 n B. n aan a an aan voor de aanteekening voor het teekenen en voor de wiskunde voor de onderwijzers eerste klasse voor welken rang de akte van hoofdonderwijzer een vereisehte isvervallen. De maxima der onderwijzers, welke onder het hoofd werk zaam zijnzijn bepaaldvoor de scholen A op 14voor de scholen B op 9 en op de scholen C en D op 8 onderwijzers of onderwijzeressen. Bepaling en wijziging van het aantal is, in overeenstemming met de zienwijze der Commissie (zie verslag 1877 p. 15) niet langer aan den Gemeenteraadmaar aan het dagelijksch bestuur overgelaten. Dientengevolge is door Burge meester en Wethouders bepaald, dat, behoudens nadere regeling van het onderwijzend personeel in de handwerken, het handteeke- nen en de gymnastiek, onder het hoofd zullen werkzaam zijn: Onderwijzers of onderwijzeressen. A. aan de scholen voor onvermogenden in de'Nieuwe Schoolstraat aan den Zwarteweg de Ammunitiehaven in de Lepelstraat Tullinghstraat Lombardstraat het Kortenbosch in de Hemsterhuisstraat Keizerstraat te Scheveningen. Badhuisstraat aan de scholen voor minvermogenden in de Jufvrouw-Idastraat Achterraamstraat Badhuisstraat te Scheveningen de burgerscholen 1ste soort het Kerkplein den Zuidwal de Schelpkade in de Waalstraat Noordstraat te Scheveningen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 243