De kosten van het ondebwijs. 24. e. III. Het bijzonder onderwijs. Hieromtrent kan de Commissie evenmin als in vorige jaren eenige mededeeling doen. Den Isten Mei jl. verplaatste de heer G. H. Bouscholte zijne inrigting voor Lager en meer uitgebreid Lager onderwijs naar de Koninginnegracht n°. 22. De heer C. M. 8. A. van Oeveben opende eene inrigting voor meer uitgebreid Lager onderwijs in de Balistraat. Het bewijs, bedoeld bij letter c van art. 37 der oude wet en na 1 November jl. van art. 51 der nieuwe wet werd uit gereikt aan mejufvrouw P. A. M. Nienhavs, als huisonderwijzeres in de Fransche taal; mejufvrouw M. J. G. van de Watebing, als hulponder- wijzeres, alsmede voor de Fransche, Engelsche en Hoogduit- sche talen; In den loop van 1880 werden benoemd4 onderwijzers 1ste klasse (waarvan 2 als plaatsvervanger van den hoofdonder wijzer), 7 onderwijzers 4de klasse (waarvan één tijdelijk), 11 onderwijzeressen 4de klasse en 1 onderwijzeres voor de hand werken. Bevorderd werden: 5 onderwijzers van de 2de tot de 1ste klasse, 8 onderwijzers van de 3de tot de 2de klasse en 10 onderwijzers en 5 onderwijzeressen van de 4de tot de 3de klasse. Overgeplaatst werden: 1 hoofdonderwijzer, 5 onderwijzers en 1 onderwijzeres. Op verzoek werden eervol ontslagen 10 onderwijzers (waar van 2 der 1ste1 der 2de1 der 3de en 2 der 4de klasse) 2 tijdelijke onderwijzers1 onderwijzeres1 onderwijzer voor het teekenen en 1 onderwijzeres voor de handwerken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 246