21 (In en builen de Gemeente.) a. Openbare Gemeenlegebouwen. 1°. Verschillende gebouwen. Hel onderhoud dezer gebouwen had gedurende hel op; verschillende bijzonderheden kunnen blijken in het hierachter opgenomen verslag der commissie van bijstand in het beheer van het Badhuis (bijlage 16). Volgens opgave der politie bedroeg het getal logé’s, dat gedurende het badsaizoen te Scheveningen aankwam 4774 personenhet aantal baden bedroeg 58916 bui tenbaden en 6446 binnenbaden en douches, dus een totaal van 65362 baden, zijnde dit 17692 meer dan in 1879. liet batig saldo van de exploitatie bedroeg f 22,591.475 2°. Vlei- en teeUand. In de maand February eindigde de pachttijd van eenige landerijen in de afzanderijter grootte van 1,4799 hectare, die gezamenlijk een pacht opbragten van 393.door verdere afzanding is die opper vlakte geworden 2,2981 hectaren, die thans verpacht zijn voor een bedrag van f 545. De verpachte landerijen bestaan thans uit: weiland, ter oppervlakte van 11,9120 heet. teelland warmoeziersland, Totaal De gezamenlijke opbrengst van de verpachte lande rijen bedroeg in 1880 5999, benevens van het gras der glooijingen 50, alzoo te zamen een bedrag van 6049. B. 12,7199 3,0331 27,6650~hêcb EIGENDOMMEN, BESTEMD VOOR DEN PUBLIEREN DIENST EN OPENBARE GEMEENTEWERKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 26