afgeloopen jaar naar behooren plaats. Onder de ver beteringen, die zijn aangebragt, kunnen vermeld wor den in het Raadhuis: het verwen van de zij- en achter gevels van het nieuwe gedeelte, terwijl de verflaag van de kozijnen en ornamentwerken werd afgenomen, waardoor deze in den oorspronkelijken toestand zijn teruggebragtdit werk vorderde evenwel veel tijd, zoodat het op 31 December nog niet geheel voltooid wasuit een en ander volgde de gedeeltelijke ver nieuwing van de kroonlijsten en verdere houtwerken; in het Gasthuis: het vernieuwen van de zinkbedek- king boven den vleugel, in gebruik bij de huishou ding, werd voortgezet; voorts werden eenige zalen geverfd op den Asch- en Vuilnisslaal werden vier overdekte loodsen weggenomende oppervlaktewelke daardoor vrij werd, is met den daaraan sluitenden kaaimuur verlaagd, waarna een nieuwe faecaliënloods is opgerigt naast en in verband met de bestaande; dit werk werd na openbare aanbesteding gegund aan den laagsten inschrijver A. R. Rutgers voor de som van ƒ4700; de spits van den Grooten- of St. Jacohsloren werd van buiten geheel geverfd; voor politie en brandweer werd in de Van der Duyn- straat eene inrigting gebouwd op de plaats, vroeger ingenomen door brandspuit n". 9; dit werk vorderde eene uitgave van f 2360 en werd ten uitvoer gebragt door E. M. Rood; voor hetzelfde doel werd in de Westerbaenstraat eene oppervlakte van ongeveer 40 M2 tuingrond aan gekocht van Mejufvrouw Maiiieu voor den prijs van OO

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 27