23 2°. Schoolgebou w e n. 16.50 per M2waaraan bij raadsbesluit van 19 Oc tober uwe goedkeuring werd gehechtmet de bebou wing van dit terrein is reeds een aanvang gemaakt. Voor zooveel de gebouwen daarvoor geschikt zijn, is het onderhoud publiek aanbesteed en gegund aan J. H. de Swart eis Zoon voor ƒ5865; onder dit bedrag is begrepen: de werken op de Burgerlijke begraafplaats voorf 1200.— die voor eenige der gebouwen sub A be doeld, voor- 1435.50 Reeds in het vorig verslag werd melding gemaakt dat door Uwe vergadering het aan de Gemeente toe- behoorend terrein aan de Koningstraat, nabij de Hoef- kade, werd aangewezen als de plaats voor den bouw eener bewaarschool in het zuidelijk gedeelte der Ge meente; hieraan werd in het afgeloopen jaar gevolg gegevenvoor een bedrag van f 36,800 werd door E. M. Rood daar ter plaatse een bewaarschool ge bouwd waarvan gezegd mag wordendat zij in alle opzigten doelmatig is ingerigt; de meubelen zullen binnen kort geleverd worden door C. Alkemade te Noordwijk, zoodat de school spoedig geheel voltooid zal zijn. Voor den bouw eener lagere school voor onvermo- genden in de Duinstraat le Scheveningen werd in het afgeloopen jaar een tweede aanbesteding gehouden; het werk werd toen gegund aan W. F. Raasveldt voor een bedrag van f 48,550; op 31 December was zoowel het werk zelve als het leveren der meubelen nog onderhanden, doch met grond mag verwacht wor-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 28