I 24 den, dat ook deze inrigting spoedig voor het beoogde doel zal worden opengesteld. De bouw eener school voor meer uitgebreid lager onderwijs in de Waalstraat werd voltooidde meubelen werden geleverd door P. van Vliet te Woubi ugge voor een bedrag van f 1968. Ten einde eene school voor lager onderwijs te kunnen oprigten in de nieuwe wijk buiten den Zuidersingel, werd een terrein aangekochttusschen de Van Dijck- en Rembrandtstraten, tegen een prijs van 8.50 per M’. Ten behoeve der school in de Achter-Raamstraat werd op een in de nabijheid gelegen terrein, deel uitmakende van de Gemeente-eigendommen aldaar, een gymnastiek-lokaal gebouwd door M. L. van Spanje voor een bedrag van /’5899; de benoodigde werktuigen werden geleverd door 1. T. Ruygrok voor een bedrag van 734.95. Werd in het vorig verslag de vrees geuit, dat het gebouw aan de Wagenstraatingerigt tot hoogere burgerschool voor meisjesdoor grooten toevloed van leerlingen weldra ontoereikend zou worden, het afge- loopen jaar heeft maar al te zeer aangetoond hoe ge grond die vrees gekoesterd werdreeds toen moest in den tuin achter het gebouw een hulpinrigting worden tot stand gebragtdeze hulpinrigting bevat twee loca- len, waarvan er één bestemd is voor teekenzaal; het werk, dat een uitgave vorderde van 3720, werd uitgevoerd door A. Nater. Het raadsbesluit van 7 December 1880, waarbij be paald is dat aan deze school 2 klassen zullen worden toegevoegd, maakt dat het gebouw totaal ongeschikt is om aan het doel te kunnen beantwoordenplan nen tot verbetering van dien toestand zullen in het volgend jaar worden ingediend.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 29