Bijlage -5. dertig, en Aan de Commissie van Bestuur over de Normaallessen te ’s Gravenhage. Het aantal kweekelingen bij de Normaallessen te 's Graven hage bedroeg in 1879/80 bij de afd. A negen en bij de afd. B zeven en dertig. Twee kweekelingen van de afd. A en zes van de afd. B verkregen de akte als onderwijzer of onderwijzeres, en werden van de lessen eervol ontslagen. Een van de afd. A en twee van de afd. B werden bij het examen afgewezen. Bij het toelatingsexamen op 1 Mei 1880 werden aangenomen twee kweekelingen tot de 3de, en drie tot de 2de klasse van de afdeeling .4. De kweekelingen A. F. Dona Piek en L. van Bommel werden geplaatst aan eene Rijkskweekschoolterwijl A. J. Vlezenbeek door veranderde betrekking, en M. Spilmes door het aangaan van een huwelijk van de lessen vertrokken. Op voorstel der gezamenlijke docenten werden bij de afd. A zeven kweekelingen tot de 1ste en zes tot de 2de klasse bevor derd. Bij de afd. B, tot de 1ste klasse zeven, en tot de 2de klasse zeven kweekelingen. Na het toelatingsexamen op 1 November jl. werd de getal sterkte bij de afd. A1ste klasse 132de klasse 16 en 3de klasse 4, te zamen zeven en dertig kweekelingen. Blijkens de driemaandelijksche staten was het gedrag van verreweg de meestengedurende de lessen onberispelijk. Min der gunstig waren de rapporten over vlijt en vorderingen van sommigen, wat doorgaans met hunnen minder gunstigen aan leg in overeenstemming was. De teekenles levert niet die vruchten op, welke men van toekomstige onderwijzers wenschelijk acht. Alleen enkele kwee-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 300