25. ’s G K A V E N 11 A G E 3 Maart 1881. G. J. PONTIER, Direclt ur. De lessen werden tweemaal vereerd door een bezoek van den heer Inspecteur van het Lager onderwijs in de 2de in spectie. De klassen voor onderwijzers en onderwijzeressen tot voor bereiding voor de hoofdakte, werd bij de afd. A niet talrijk bezocht. Alleen de les in natuurkennis maakt hierop eene uitzondering. Omtrent vijf' en twintig onderwijzers en dertig onderwijzeressen namen daaraan deel. De laatsten bezochten ook de overige lessen meer of min geregeld. De hulpmiddelen bij het onderwijs in natuurkennis werden gaandeweg vermeerderd. De catalogus der voornaamste werk tuigen is in bewerking. De bibliotheek der normaallessen werd alleen met eenige vervolgwerken verrijkt. De kweekelingen van de afd. .1 maken een druk gebruik van de werken, die aangename lektuur ver schaffen. Wetenschappelijke werken worden zelden gevraagd. Vele boeken beginnen de sporen van een veelvuldig gebruik te vertoonen. De werken van van Lennep, Cremer, Lindo, Jules Verne, de aarde en haar volken, en dergelijke, ook van een minder zorgvuldig gebruik. De wandkaarten lijden veel door ongunstige plaatsing aan vochtige muren, en door het gedurig afnemen en ophangen. De afd. 11 gebruikt de kaarten van de burger dag- en avond school met groote omzigtigheid. Het stel kaarten van Koot voor de natuurkennis, in het lokaal Nieuwe Schoolstraat aanwezig, wordt onbruikbaar na twintigjarigen dienst. De respective onderwijzers hebben zich bereid verklaard bij den leercursus 1880/81 op denzellden voet werkzaam te blijven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 302