26. n r> n r> 1ste klasse A lö leerlingen, lste 2de 2de 3de B 15 A 10 B 9 6 r> Totaal 55 leerlingen. Aan eene der leerlingen van de lste klasse werd door Bur gemeester en Wethouders vrijstelling verleend van het volgen der lessen in de wiskunde, het handteekenen en de handwerken. De min gunstige uitslag der examens, gevoegd bij de onvol doende kennis, die de meeste leerlingen van sommige vakken bleken te bezitten, leidde tot het besluit, dat de school voor velen moeijelijk bereikbaar was, indien aan deeischen, voor het admissie-examen gesteld met strengheid de hand gehouden werd. Om nu niet gedwongen te worden het peil van het onderwijs te verlagen of van de leerlingen buitengewone en niet te wen- schen krachtsinspanning te eischen, werd eene reorganisatie der school wenschelijk geacht. Het ontbreken toch eener openbare school voor meer uitgebreid lager onderwijs, die volgens Uw besluit van 12 Maart 1878 gelijktijdig met de middelbare tot stand had moeten komen, deed in den eersten tijd geene ver betering in den bestaanden toestand verwachten, daar, gelijk wij reeds meermalen betoogdenzonder zoodanige schoolvan eene Hoogere Burgerschool met driejarigen cursus, nimmer goede resultaten te verwachten zijn. Overeenkomstig ons voorstel werd daarom den 7den December door besloten de twee hoogste klassen van de op te richten school voor meer uitgebreid lager onderwijs toe te voegen aan de bestaande middelbare school. Het onderwijs in die klassen te geven zal zoo mogelijk in hoofd zaak aan klasse-leeraressen opgedragen worden en het eigenlijke middelbaar onderwijs in zijn vollen omvang, dus eerst in de 3de klasse aanvangen. Wij vertrouwen dat deze maatregel met September ingevoerd zal kunnen worden en dat om de dringende behoefte aan zoodanige voorbereidingsklassen, deze ook, indien het tegenwoordig lokaal nog door geen ruimer vervangen zal zijn, des noods elders tijdelijk geplaatst worden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 304