26. 3°. Directeur: Dr. W. F. Koppeschaar. De Hoogere Burgerschool voor Jongens met vijfjarigen cursus. bestemde, nl. de aanstaande ambachtslieden en landbouwers. Slechts een enkele gaat na het verlaten der school naar een ambacht, verreweg het grootste gedeelte tracht bij openbare of bijzondere instellingen in betrekking te komen, bekwaamt zich voor onderwijzer of' neemt dienst bij het Leger of de Marine. Voor deze laatsten geeft, de school echter te weinig, zoodat zij genoodzaakt zijn in het ontbrekende op andere wijze te voorzien voor den aanstaanden ambachtsman daarentegen schijnt het door de wet voorgeschreven programma te uitgebreid. Meer en meer doet de noodzakelijkheid zich gevoelen om in den bestaan- den toestand verandering te brengen, waartoe door ons reeds voorstellen gedaan zijn. Ten aanzien van het gebouw zij nog opgemerkt, dat de vochtigheid in het laboratorium veel schade toebrengt aan de instrumenten. Voortdurende verwarming door een calorifère heeft hierin weinig verbetering aangebracht. In de regeling van het onderwijs aan deze school werden dit jaar eenige wijzigingen gebracht. Reeds meermalen was aange drongen geworden om niet meer in de laagste klasse met twee vreemde talen, nl. het Engelsch en het Hoogduitsch te beginnen als uit een paedagogisch oogpunt minder aanbevelenswaardig. Nadat deze zaak in eene vergadering van directeur en leeraren uitvoerig besproken was en hieromtrent een overleg tusschen ons en den Inspecteur van het Middelbaar Onderwijs had plaats gehad, werd door Burgemeester en Wethouders bij het vast stellen van het programma voor den cursus 1880/81 beslist, dat het onderwijs in het Hoogduitsch in de 1ste en dat in het En gelsch in de 2de klasse zou aanvangen. Tevens werd toen be sloten om met het onderwijs in de meetkunde niet meer in de 2de maar reeds in de 1ste klasse te beginnen, terwijl verder het aantal lesuren in de natuurlijke historie en het handteekeflen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 307