26. j In den Raad van Bestuur werd de heer J. Singels vervangen door den heer H. P. Mutters Jr. 2°. De Ambachtsschool. Directeur H. L. Boersma. Deze voor den ambachtstand zoo hoogst nuttige inrichting schijnt nog niet dien bijval te vindendien men zou verwachten. Het aantal leerlingen ten minste neemt af. In December bedroeg het 72 tegen 80 in 1879, 89 in 1878 en 94 in 1877. Volgens de indeeling bij het theoretisch onderwijs zijn gezeten in de 1ste klasse (die in twee afdeelingen gesplitst is) 31, in de 2de klasse 29 en in de 3de klasse 12 leerlingen. Naar het door hen gekozen beroep zijn zij verdeeld als volgt: timmerlieden53 smeden4 meubelmakers6 beeldhouwers4 schilders5 totaal. 72 Onder hen zijn er 6 die voor rekening der gemeente de school bezoeken. Bij de overgangs-examens werden bevorderd van de 1ste tot de 2de klasse 27 leerlingen voor de theoretische vakken en het teekenen en 23 voor de praktische vakken en van de 2de tot de 3de klasse, 14 voor de theoretische vakken en het teekenen en 19 voor de praktische vakken. Tevens werden 16 leerlingen eervol ontslagen, van welke 3 met geheel en 13 met gedeeltelijk ingevuld diploma. Daaronder waren 6 timmerlieden2 meubel makers, 1 smid, 4 schilders en 3 houtsnijders. Met uitzondering van 3die de school bleven bezoekenwerden zij zonder moeite en naar wensch bij verschillende patroons geplaatst. Bij den aanvaug van den nieuwen cursus in de maand April meldden zich 42 adspiranten aan, en 28 van hen werden toe gelaten. Later werden er nog 10 geëxamineerd, die allen slaagden. Ten einde het schoolverzuim zooveel mogelijk tegen te gaan werd door het Bestuur besloten om aan leerlingen yan de hoogste

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 313