26. richting waar te nemen. In December 1878 bedroeg het 38, in 1879 41 en thans is het gestegen tot 52. Deze leerlingen, waaronder 9 die op kosten der gemeente op de school geplaatst zijn, zijn verdeeld als volgt: 1ste klasse (gesplitst in twee afdeelingen) 28. 2de 13. 3de 11. Bij het overgangs-examen werden 8 leerlingen van de 1ste tot de 2de en 2 leerlingen van de 2de tot de 3de klasse bevorderd. Aan het admissie-examen namen 31 meisjes deel, 23 slaagden voor de 1ste en 4 voor de 2de klasse, terwijl 4 afgewezen werden. De lessen werden gedurende het afgeloopen jaar geregeld ge geven. Over de wijze waarop het onderwijs ingericht is en het personeel zijne taak vervult, kan over het algemeen gunstig ge oordeeld worden. Eenige leerlingen legden wederom met goed gevolg examen af voor de een of andere akte bij het onderwijs. De twee leer lingen, die een vorig jaar de akte voor boekhouden huis-onder- wijs bekwamen, verkregen die nu voor schoolonderwijs. Voorts verwierven nog 4 leerlingen de akte voor teekenen (lager onder wijs), 2 de akte voor nuttige en fraaie en 1 die voor fraaie handwerken. Ten gevolge van het eervol ontslag tegen September aan Mej. II. M. Hepi’ verleendwerden in hare plaats benoemd Mej. W. J. M. Niks en Mej. A. G. R. van Paasschen en aan de eerste het onderwijs in het machine-naaienaan de tweede dat in het teekenen opgedragen. Voorts werd de heer O. Eerelman ontheven van het teekenonderwijs in de 1ste en 2de klasse zoodat hij nu alleen belast is met dat onderricht in de hoogste klasseterwijl hem de leiding over dat onderwijs in de laagste twee klassen toevertrouwd is geworden. Het teekenen in de 1ste en 2de klasse is nu opgedragen aan Mej. van Paasschen en Mej. C. A. M. Pietersen, beide leerlingen der school, die dit jaar de acte voor teekenen bekwamen. Ten slotte zij nog vermeld dat in het Bestuur de heer G. F. C. Rose vervangen werd door den heer A. baron Calkoen,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 315