26. Het Toezicht. ’s Gravenhage 26 Februari 1881. De Plaatselijke Commissie voor hel Middel baar onderwijs PATIJN, Voorzitter. Ph. W. VAN IIEUSDE, Lid en Secretaris. In de zamenstelling onzer Commissie hadden geene verande ringen plaats. De vergaderingen worden nu bijgewoond door den Wethouder Mr. M. W. baron du Toub vanBellinchave, daartoe door Burgemeester en Wethouders aangewezen in plaats van Mr. C. A. van der Kemp, die als Wethouder aftrad. Voor het toezicht in 1881 op de Academie van Beeldende Kunsten ■werden aangewezen de leden Schild en Voordtin, voor dat op de Ambachtsschool de leden Carsten en van Rijn van Alkemade en voor dat op de Industrieschool voor meisjes de leden Patijn en de Vries. Dr. van Eijken zal het voor zitterschap waarnemen van de Commissie voor het eindexamen der Burger dag- en avondschool, volgens Art. 56 der wet. Wij laten ten slotte volgen den staat der middelbare scholen in deze gemeente bij het einde van 1880.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 316