26 1°. Aan de verschillende buitenverfwerken werd een som van 1424 besteed. b. Straten, pleinen, riolen en waterleidingen. 1°. Straten en pleinen. Het dikwerf opbreken der bestrating ten behoeve van riolengas- en waterleidingen veroorzaakte in het afgeloopen jaar groote belemmering in het onderhoud der stratenin niet minder dan 67 straten toch onder ging de hoofdbuis der gasleiding vernieuwing, terwijl bovendien in verschillende straten nieuwe lijnen voor paardenspoorwegentelegraafkabels en riolen werden aangelegd. Steeds werd evenwel zorg gedragendat het hieruit voortspruitende ongerief zoomin mogelijk op het alge meen verkeer drukte; aan de eigenlijke verbetering der straten kon echter minder tijd en moeite besteed worden dan in de vorige jaren; overigens werd het onderhoud met de meeste zorg uitgevoerd. De houten bestrating, die in het vorig jaar van wege de Continental-Asphaltic Wood-Pavement-Com- pany bij wijze van proef in het Noordeinde voor de Waalsche kerk gelegd werd, toonde aan dat het af slijten der houten blokken van geringe beteekenis is, doch dat zij gladder en lastiger voor paarden is dan eene goede keij en bestratingterwijl bij nat weder de zindelijkheid niet hoog geroemd kan worden. Proeven met nieuwe keijen konden gedurende het afgeloopen jaar niet genomen worden. Met den aanleg van nieuwe straten ging men ook thans weder geregeld voort. Door den Raad werden in 1880 goedgekeurd: een ontwerp van J. F. Engel te Rotterdam en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 31