1. Collegie van Curatoren. In het jaar 1880 bleef de samenstelling van het Collegie van Curatoren onveranderd. VERSLAG van Curatoren omtrent den toestand van hel Gymnasium der gemeente ’s Gravenhage in hel -jaar 1880. I. Evenmin onderging het samenstel Verordeningen, Instruc tion, Reglementen en Bepalingen in het afgeloopen jaar wijziging. De bijlage II werd mitsdien onveranderd uit het Verslag over 1879 overgenomen. II. In Februari werd door Burgemeester en Wethouders in banden van Curatoren gesteld een schrijven van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, met verzoek daarover advies uit te brengen. De gemeente Amsterdam had aan de Regeering gevraagd om subsidie voor haar Gymnasium. Amsterdam stelde zich voor tegen het tijdstip der behandeling van de Staatsbegrooting voor 1881 het verzoek te herhalen en wenschte van het gemeente bestuur van ’s Gravenhage te vernementen eerste of dit ook pogingen had aangewend tot het verkrijgen van Rijkssubsidie voor het Gymnasium en ten anderen of, zoo dit tot dusver niet was geschied, daartoe het voornemen bestond. Op de eerste vraag luidde het antwoord kortweg ontkennend. Ten aanzien der andere vraag gaven Curatoren in een uit gewerkt advies als hun gevoelen te kennendat het niet wenschelijk zoude zijn stappen in die richting te doen. 2. Organieke verordeningen, reglementen, instruction enz. Bijlage 2 8

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 323