L 28. 1ste 2de 2de 3de 4de 5de 5de 6de van T) r r> r T) n r> 7) n n T) n n n r> T) n r> r> Y) T) r> n n n Y) r> had 1) n A B 2de Iste 2de 94 leerlingen. in Juni te yoreji met gunstige» 13 11 9 15 17 7 1(1) 6 van 5 B, (1) De andere leerling uitslag het academisch toelatingsexamen afgelegd. plaats gehad, en dit was niet te verwonderen, daar het zich niet liet aanzien, dat voor deze tijdelijke betrekkingen sollici tanten zouden opdagen. Ons voornemen om voor de aardrijkskunde alleen den heer A. W. Stellwagen voor te dragen, die reeds vroeger met vrucht aan onze instelling tijdelijk werkzaam was geweestop eene wedde van 75 ’smaands, en voor de betrekking van leeraar in het Latijn en de oude geschiedenis alleen den heer P. C. Mabgadant op eene wedde van 150 ’s maands werd goedgekeurd door den heer Inspecteur. Uwe Vergadering vereenigde zich den 30sten November met de weldra ingezonden voordracht. De heer Makgadant bleef gedurende deze overleggingen in functie. De heerStellwagen aanvaardde zijn werkkring met ingang van 1881. IV. Aan den heer Nolen werd door ons in April 11. toe- gestaan om als examinator voor het Nederlandsch op te treden bij de zoogenaamde literarisch mathematische examens, in September daaraanvolgende af re nemen. 5. Aanlal der leerliiiyen. I. Even als vroeger geven wij het getal leerlingen op drie, tijdstippen aan. A. Bij het einde van den cursus 18791880. Toen, op 3 Juli 1880, bevonden zich: in de 1ste klasse, 1ste afdeeling 15 leerlingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 328