28. 6. Gedrag der leerlingen gang en uitkomsten van hel onderwijs. veerd Het tweede dezer examens had plaats op 30 en 31 Augustus. Den 30sten kwam van 10 aspiranten voor de 1ste klasse één niet op. Een ander trok zich terug tijdens het examen. Geëxa mineerd werden 8. Toegelaten 3, waar ran 2 in Juli waren afgewezen. Van de 5 thans afgewezenen waren 3 ook in Juli met ongunstigen uitslag geëxamineerd. Den tweeden dag werden voor de 1ste klasse geëxamineerd 4, waarvan 2 toegelaten, die beiden in Juli waren afgewezen. Voor de 2de klasse 1 geëxamineerd, die toegelaten werd. Voor de 4de klasse 2 geëxamineerd1 werd toegelaten. Een derde aspirant voor de 4de klasse, in Juli voorwaardelijk toegelaten, deed thans met gunstigen uitslag her-examen in het Hoogduitschde geschiedenis en de wiskunde. Den lOden Januari had een buitengewoon toelatingsexamen plaats. Toen werd een aspirant voor de 1ste klasse toegclaten. Het Gymnasium mag zich voortdurend in bloei verheugen. Gedrag en vlijt der leerlingen geven over het algemeen stof tot tevredenheid. Bij de overgangsexamens van 5—8 Juli werden voor het eerst de nieuwe bepalingen omtrent de prijzen en getuigschriften toegepast. Deze examens hadden de volgende uitkomsten. Van de 28 leerlingen der 1ste klasse werden 23 gepromo veerd; één leerling was wegens ongesteldheid afwezig; hem werd voor den aanvang gegeven het overgangsexamen te doendat hij met goed gevolg aflegde. Van de 20 leerlingen der 2de klasse werden 15 gepromo- een hunner kon wegens ongesteldheid eerst op 10 Juli worden geëxamineerd. Van de 15 leerlingen der 3de klasse slaagden 11. De 17 leerlingen der 4de klasse slaagden allen. Eveneens de 8 leerlingen der 5de klasse. van den nieuwen cursus gelegenheid

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 330