I 28. GYMNASIUM te ’S GRAVENHAGBESTAND UP 31 DECEMBER 1880. o I I I Sept. 1878. I Bijlage I. EN. LEE JAARWEDDE. Ie van TITEL. NAME N. CURATOREN. Bedrag. 10 4000 1ste kl. Dr. J. Rutgers. 100 id. Li 3000 en Dr. II. Mulder. I Jan. 1876. "21 Leeraar. -2500 enjaarlijkschei “2de kl. 14 “21 “2500 3de kl. “20 ide kl. 5dekl. 110 Maart 1879. “29 f “2500 Th. Nolen. 1 Sept. 1875. 18 1800 6de kl. 1 ill. 9 1500 0. id. 13 1650 13 - 2-250 F. M. Jaeger. 17 1800 W. van Logheni. 1 April 1876. 17 1600 Dr. A. 11. Pareau. 15 Nov. 1878. 4 (1) 600 13 i ^11! tb 2. (n 5 20 21 22 VAKKEN VAN ONDERWIJS. Academia graad. Uit welke fondsen. Gemeen tekas. LEERLINGEN VAN ELKE KLASSE. Jaarlijkse!) minerval van eiken leerling. Kand. i wis- natuu Phil. Doel samen 108 W. T. H. Hijmans. I Sept. 1873. 15 Nov. 1878. I Jan. 1879. 1 Sept. 1879. J. E Gacon. Mr. J. J.v.Meerbeke, 1 Voorzitter. Mr. A. A. de Pinto, 1 Onder- Voorzitter. Mr. O. W. Star Nu-j man, Secretaris. Dr. M. Salverda. I. 72. I. o. 1857. 0. Getal op 31 Dec. 1880. - 2000 - 2000 - 150 I ’s maands landsche geschiedenis, oude aardrijkskunde, Grieksche taal en let terkunde. Lalijnsche en Gr. taal en letterkunde. Docts. ii| letlerel 89. M. 0. 1 Sept. 1879. I Scheikunde, Natuur kunde, Cosmographie [en natuurlijke historie I Gymnastiek. Dagleekening, waarop de rwjjzer. benoeming is i ingegaan. I j I Jan. 1871. i (1) Namelijk 8 maal één half uur. Isteafd. 14 2de pers, toelage van f 250. I I Jlr. Mr. W. E. van Dr. J. W. II. Fran- Panhuys. kamp. iDr. W. L. van Meurs Dr. J. M.van Hemen. P. C. Margadanl. I (tijdelijk.) Lalijnsche taal en letterkunde en oude geschiedenis. Nederl. taal en let- terk. en aardrijksk Fransche taal en letterkunde. Engelsche taal en’ letterkunde. Duilsche taal en let terkunde. I Wiskunde. 1ste afd. 14 2de 14 Littl Hum. 11 Jhr. B L. Tedingl van Berkhout. 1 P. A. Schwippert Aantal I uren door hen gegeven. I Rector. Grieksche taal en j letterkunde. Conrector. I Latijnsche taal letterkunde. Dr. Th. P. 11. van! Leeraar. Algemeeneenvader- Aalst. 1 --

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 332