29. mentpleister en het groot antiek beeld geteekend wórdt, werden resp. door 18 en 11 leerlingen bezocht. Aan den cursus in ontleedkunde en proportie namen 18 leer lingen deel, terwijl die in compositie en kunstgeschiedenis door 8 leerlingen werd gevolgd. Evenals het vorig jaar was de 4de klasse (naakt model) vrij goed bezet. Twaalf teekenaars volgden dezen cursus geregeld, en ofschoon er geen eerste prijs kon uitgereikt worden, was de uitslag niet onbevredigend. Sedert de meeste leerlingen van het M. O. zich ook in stijl en compositie van ornament oefenen, is de Afdeeling C flink bezet. Ditmaal bezochten 8 vrouwelijke en 32 mannelijke leer lingen genoemde afdeeling. Ook de Afdeeling D (boetseeren) werd door 22 leerlingen bezocht. In de Afdeeling E (bouwkunde) wras de 1ste klasse, waarin men zich met het samenstellen van meetkunstige figuren en lijnoefeningen bezighoudt, door 137 jongelingen bezet. In de 1ste kl. 2de Afd. en 2de klasse, te zamen uit 38 leer lingen bestaandewerden Hollandsche trappenkappen enz. ontworpen. In de 3de en 4de klasse oefenden zich resp. 27 en 15 jongelingen in het ontwerpen van woonhuizen en gebouwen of onderdeden daarvan. In de hoogste klasse bouwkunde had ditmaal geen wedstrijd plaats, wijl de leerlingen, naar het oordeel van den hoofdleeraardaarvoor niet genoeg gevorderd waren. In de geschiedenis der Bouwkunst en stijlleer ontvingen 23 jongelieden onderwijsaan den cursus in doorzichtkunde namen 35 leerlingen deel. Bij den aanvang van den nu ingetreden wintercursus heeft de Raad van Bestuur geene nieuwe gratis-leerlingen toegelaten, maar er zich toe bepaaldaan de 35 gratis-leerlingen van het vorig jaar eene kaart uit te reiken. De Raad nam dit besluit met het oog op de zeer beperkte ruimte, en tevens om zooveel mogelijk het misbruik tegen te gaandat van het te gemakkelijk verkrijgen van een Bewijs van onvermogen gemaakt wordt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1880 | | pagina 342